اولین مقاله گروه GTMD با همکاری مشترک دکتر منشئی، آقای فولادگر، دکتر جادلیوالا و آقای مایتی از دانشگاه تگزاس با عنوان "A Game-Theoretic Analysis of Shard-Based Permissionless Blockchains " در مجله IEEE ACCESS پذیرفته شد. می توانید در این آدرس به مقاله دسترسی داشته باشید.