فردین ابوالفتحی
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
مریم عباسی
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
سارا رنجبران
دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری
اینترنت اشیا، محاسبات مبتنی بر مه، نظریه بازی
حمید روایی
دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری
زیست شنلسی محاسباتی، یادگیری عمیق
علیرضا دایی جواد
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
یادگیری ماشین، نظریه بازی، زنجیره بلوکی، زبانهای توصیف سخت افزار، شبکه های کامپیوتری
معصومه زارع
دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری
زیست شناسی محاسباتی، نظریه بازی، یادگیری ماشین