فردین ابوالفتحی
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا صمیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
مریم عباسی
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد
سارا رنجبران
دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری
اینترنت اشیا، محاسبات مبتنی بر مه، نظریه بازی
حمید روایی
دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری
زیست شنلسی محاسباتی، یادگیری عمیق
امیرحسین کارگران
دانشجوی کارشناسی
دانشجوی کارشناسی
جابر دانش آموز
دانشجوی کارشناسی
دانشجوی کارشناسی
مجید جعفری
دانشجوی کارشناسی
دانشجوی کارشناسی
فربد بهنامی نیا
دانشجوی کارشناسی
دانشجوی کارشناسی
زینب صادقی
دانشجوی کارشناسی
دانشجوی کارشناسی
امین معماریان
دانشجوی کارشناسی
دانشجوی کارشناسی
منیره محبی مقدم
دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری
محاسبات سبز، رایانش ابری، شبکه هوشمند برق، نظریه بازی
معصومه زارع
دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری
زیست شناسی محاسباتی، نظریه بازی، یادگیری ماشین