دروس ارائه شده در ترم جاری:

دکتر حیدرپور:

 • طراحی الگوریتم (کارشناسی): صنعتی اصفهان.
 • شبکه های کامپیوتری  (کارشناسی): صنعتی اصفهان.

دکتر منشئی:

 • مبانی فناوری اطلاعات (کارشناسی): صنعتی اصفهان.
 • شبکه های کامپیوتری (کارشناسی): صنعتی اصفهان.

 

دروس ارائه شده در گذشته:

دکتر منشئی:

 • سیستم های چند عاملی (کارشناسی ارشد): صنعتی اصفهان.
 • شبکه بی سیم (کارشناسی ارشد): صنعتی اصفهان  و EPFL.
 • مبانی نظریه بازیها برای مهندسی برق و کامپیوتر (کارشناسی ارشد): صنعتی اصفهان.
 • امنیت و حریم خصوصی در شبکه های بی سیم (کارشناسی ارشد): صنعتی اصفهان.
 • مهندسی فناوری اطلاعات (کارشناسی): صنعتی اصفهان.
 • شیوه ارائه مطالب علمی و فنی (کارشناسی): صنعتی اصفهان.
 • اخلاق در فناوری اطلاعات (کارشناسی): صنعتی اصفهان.
 • شبکه های کامپیوتری (کارشناسی): EPFL.
 • مبانی کامپیوتر (کارشناسی): صنعتی اصفهان.

دکتر حیدرپور:

 • شبکه های کامپیوتری  (کارشناسی): صنعتی اصفهان.
 • مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی (کارشناسی): صنعتی اصفهان.
 • طراحی الگوریتم (کارشناسی): صنعتی اصفهان.

آقای سلیمی:

 • مهندسی نرم افزار 1 (کارشناسی): صنعتی اصفهان.

خانم محبی مقدم:

 • سیستم های تعبیه شده (کارشناسی):  صنعتی اصفهان.
 • طراحی سیستم های دیجیتال 1 (کارشناسی): دانشگاه صنعتی اصفهان

خانم رنجبران:

 • پایگاه داده (کارشناسی):  صنعتی اصفهان.
 • مبانی فناوری اطلاعات (کارشناسی):  صنعتی اصفهان.