به آرمایشگاه تحقیقاتی نظریه بازیها و طراحی مکانیزم در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمدید. این آزمایشگاه تحقیقاتی تحت هدایت دکتر محمدحسین منشئی در سال 1390 پایه ریزی شده است. گروه تحقیقاتی ما پروژه های گوناگونی را در رنج وسیعی از موضوعات شامل امنیت شبکه، بیولوژی محاسباتی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی و شبکه هوشمند برق به انجام می رساند. تمرکز ما بطور خاص بر روی مدلهای مبتنی بر نظریه بازیها برای مطالعه و حل چالش های مطرح در حوزه های اشاره شده می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه به قسمت زمینه های تحقیقاتی مراجعه نمایید.