شبکه های احتماعی اغلب به عنوان یک رسانه برای نفوذ ایده ها و ابتکارات مورد استفاده قرار می گیرند. تصمیمات فردی برای استفاده از یک محصول یا نوآوری به میزان زیادی به تصمیمات همکاران یا دوستان وابسته است. با استفاده از نظریه بازیها، می توان نفوذ ایده ها را شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار داد.

طراحی بازی با هدف آموزش (GWAP) یک تکنیک محاسباتی مبتنی بر فرد است که تلاش می کند کارهای محاسباتی مفید را از یک بازی چندنفره استخراج کند.