شبکه هوشمند برق با هدف رفع مشکلات شبکه قدرت سنتی و به منظور مدیریت بهتر تقاضای انرژی مطرح شد. این سیستم نوین با بهره گیری از تکنولوژی ارتباطات نوین، یک جریان دو طرفه اطلاعات را بین مشتریان، اپراتور شبکه و تولیدکنندگان فراهم آورده است تا انرژی در شیوه ای خودکار به مشتری تحویل داده شود. نظریه بازیها به عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند می تواند برای تحلیل و مدلسازی جنبه های مختلف در شبکه برق بکار گرفته شود.

پروژه های در  حال انجام:

  1.  مدیریت پاسخ تقاضا برای مراکز داده

پروژه های پایان یافته:

  1. ارائه روشی برای مدیریت کلیدهای امنیتی در شبکه هوشمند برق

  2. تحلیل رفتار مالکان خودروهای برقی

افراد:

  • دکتر محمدحسین منشئی
  • منیره محبی مقدم
  • صادق نوربخش
  • رویل واعظ زاده

 

 

Reseach Status: Active