رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش مقاله در مجله IEEE ACCESS

مقاله مشترک خانم محبی مقدم، آقای دکتر منشئی، آقای دکتر سعد از دانشگاه ویرجینیا تک و آقای دکتر گودرزی از دانشگاه صنعتی شریف با عنوان On Data Center Demand Response: A Cloud Federation Approach در مجله IEEE ACCESS پذیرفته شد.

برای دسترسی به متن مامل مقاله به این آدرس مراجعه نمایید.

تحت نظارت وف ایرانی