آقای دهقانیان، و خانم فلاح کاظمی در بهار و آقای فولادگر در تابستان 98 از پایان نامه ارشد خود با موفقیت دفاع کردند. با آرزوی موفقیت در سایر مراحل زندگی، فارغ التحصیلی شان را تبریک می گوییم.