مقاله مشترک خانم محبی مقدم، آقای دکتر منشئی، آقای دکتر سعد از دانشگاه ویرجینیا تک و آقای دکتر گودرزی از دانشگاه صنعتی شریف با عنوان On Data Center Demand Response: A Cloud Federation Approach در مجله IEEE ACCESS پذیرفته شد.

برای دسترسی به متن مامل مقاله به این آدرس مراجعه نمایید.