شبکه های بی سیم ذاتا به نسبت شبکه های سیمی با مشکلات و مسائل بیشتری روبرو هستند. با توجه به تحرک و تداخل، همین طور محدودیت های توان و انرژی، بسیاری از  پروتکل های مطرح در حوزه شبکه های سیمی به سادگی قابلیت تطبیق با شبکه های بی سیم را ندارند. ضمن این که روز به روز کاربرد و گسترش این شبکه ها خصوصا در حوزه شبکه های سلولی روبه افزایش است. از این رو، بررسی و حل چالش های موجود در این حوزه از اهمیت خاصی برخورد است. با کمک ابزار نظریه بازی و طراحی مکانیزم می توان مسائل موجود در سناریوهای بی سیم، به طور خاص در شبکه های نسل چهارم و نسل پنجم را مخاطب قرار داد.

پروژه های پایان یافته:

 1. شبکه دسترسی رادیویی ابری (C-RAN)

 2. بهینه سازی آگاه از انرژی و طراخی مکانیزم برای شبکه های سلولی D2D

افراد:

 • دکتر محمدحسین منشئی
 • دکتر محمدرضا حیدرپور
 • مهدی نادری
 • مریم امین جعفری
 • مرضیه سادات نیلی پور
 • محمد یقینی
 • رامین حسیبی
 • امیررضا حاج رسولیها
 • امیرحسین شفیعیون
 • مژگان چاکری

همکاران:

 • دکتر حسین سعیدی
Reseach Status: Active