سرطان سالانه 13 درصد از مرگ و میر را در جهان رقم می زند. با وجود پیشرفت های قابل توجه در درمان و مقابل با آن،هنوز محققین نیازمند تحقیقات بیشتر و جامع تر در این حوزه برای ارائه روش های درمانی جدید هستند. مدلها محاسباتی یکی از انواع روشهای موثری هستند که می تواند برای این منظور و برای مدلسازی و شناسایی رفتار سلولهای سرطانی بکار گرفته شوند.

پروژه های پایان یافته:

 1. مدلسازی تاثیر رفتار متابولیک سلولهای سرطانی در اثر معکول واربرگ
 2. ارائه یک مدل نظریه بازیها برای سوییچ فتوتایپ های Dormant به Proliferative در تومور سرطانی
 3. مدلسازی دینامیک جمعیت Quasi-Speices  در ایدز
 4. مدلسازی تعامل MMP-TIMP در تهاجم سلولهای سرطانی: یک فریم ورک مبتنی بر نظریه بازی تکاملی
 5. تکامل بازیهای Impure Multiple Public Goods

افراد:

 • دکتر محمدحسین منشئی
 • جواد سلیمی
 • حمید روایی
 • معصومه زارع
 • فاطمه توکلی
 • نیما رفیعی
 • نلیوفر فلاخ کاظمی
 • مریم سلیمانی
 • احسان اعتصامی
 • سروش باطنی
 • سجاد صامتی
 • امیر ره افروز

همکاران:

 • دکتر سید رسول موسوی
 • دکتر محمدعلی منتظری
 • بهاره خزائی

 

 

 

Reseach Status: Active