مکانیزهای امنیتی اغلب نیازمند مشاکرت فعال گروه های مختلفی هستند. با بهره گیری از نظریه بازی ها، استراتژی های ممکن و رفتار خودخواهانه عوامل دخیل در مکانیزهای دفاعی می تواند مدل و تحلیل شود. به عبارت دیگر، مطالعات مبتنی بر نظریه بازی ها می تواند ملاحظات مربوط به رفتارهای خودخواهانه عوامل را لحاظ کند و شرایطی را مشخص نماید که تحت استراتژ ها بهتر عمل کنند. در این راستا، ما بر روی مدلسازی رفتاری گروه های مختلف شرکت کننده در سناریوهای امنیتی و همچنین طراحی مکانیزهای دفاعی مناسب برای این سناریوها تمرکز می نماییم.

پروژه های خاتمه یافته:

 1. مدلسازی تعامل ارائه دهند سرویس و مشتری در حضور مهاجم

 2. دفاع با هدف متحرک

 3. مدلسازی فریب

 4. مدلسازی اعتماد در اتحادیه های ابری

افراد:

 • دکتر محمدحسین منشئی
 • محمدتقی عدیلی
 • منیره محبی مقدم
 • فاطمه نوری
 • امین محمدی
 • صادق فرهنگ
 • سپیده ضیائی
 • شهره خدام باشی امامی

همکاران:

 • دکتر علی فانیان
Reseach Status: Active